Halloween Costumes

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ПДФ Штампа Ел. пошта
Написао Moderator 2   
четвртак, 01 септембар 2016 12:04

НАРУЧИЛАЦ: ОСНОВНА ШКОЛА ''БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ''                            СТАРА ПАЗОВА

Број одлуке: 1/-016

Датум: 30.08.2016. године

Интернет   адреса  Наручиоца:www.ospinki.edu.rs

Е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, бр. 1/1-015 од 26.08.2016. године,  вд директор Основне школе ''Бошко Палковљевић Пинки'' из Старе Пазове (даље:Наручилац) доноси

 

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (услуге)

РЕДНИ БРОЈ ЈН 1/2016

 

I УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу:

Агапе травел“ доо предузеће за саобраћај и туризам Београд-Нови Београд, пословно име„Агапе травел“ доо, Булевар Зорана Ђинђића 101, Београд, Нови Београд,  матични број:21102628   ПИБ: 108967433,понуда бр. 1/1-09  од 22.08.2016.год, у 11,30 ч.

За партије:

Цена:                    Без ПДВ                        са ПДВ                    број пондера

Партија 1. 1.500,00 дин                1.500,00 дин                   94

Партија 3. 1.740,00 дин.,              1.740,00 дин.,                 94

Партија4. 1.950,00 дин                1.950,00 дин                   94

Партија 5. 1.800,00 дин                 1.800,00 дин.                  94

Партија 6. 4.700,00 дин.                4.700,00 дин.                  94

Партија 9. 13.393,00 дин              13.393,00 дин                  95

II УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу:

Ловћен“ д.о.о., Партизанска 13, Нова Пазова,  Матични број: 08787298

ПИБ: 102881572, понуда бр. 1/1-012 од 22.08.2016.год. у 11,55 ч.

За партије:

Цена:                    Без ПДВ                        са ПДВ                    број пондера

Партија 2. 2.340,00дин                2.340,00дин                  82,21

Партија7. 5.995,00 дин.,             5.995,00 дин.,              87,20

Партија 8. 9.150,00 дин               9.150,00 дин                96,41

2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.

Образложење

Наручилац је дана 05.08.2016. године донео Одлуку о покретању  поступка , бр. 1/2016, за јавну набавку услуга извођења екскурзије ученика од 1. до 8. разреда и наставе у природи ученика  од 1. до 4. разреда Основне школе ''Бошко Палковевић Пинки'' Стара Пазова, за шк. 2016/2017. годину.

Ознака из општег речника набавки 63516000- услуге организације путовања

Дана 11.08.2016.год.године Наручилац је објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и својој  Интернет страници www.ospinki.edu.rs

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 8 понуда.

Неблаговремених понуда није било.

 

Ова набавка  је обликована у 9 партија.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај.

У извештају о стручној оцени понуда, бр. 1/1-015 од 26.08.2016.године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је набавку услуга извођења екскурзије ученика од1. до 8. разреда и наставе у природи ученика  од 1. до 4. разреда разреда Основне школе ''Бошко Палковевић Пинки'' Стара Пазова, за шк. 2016/2017. годину.

. Ознака из општег речника набавки 63516000- услуге организације путовања Предмет јавне набавке је обликован по партијама, и то:

Партија 1- једнодневна екскурзија ученика 1. разреда, ОРН 63516000- услуге организације путовања.

Партија 2-једнодневна екскурзија ученика 2. разреда ОРН 63516000- услуге организације путовања

Партија 3-једнодневна екскурзија ученика 3. разреда ОРН 63516000- услуге организације путовања.

Партија 4-једнодневна екскурзија ученика 4. разреда ОРН 63516000- услуге организације путовања

Партија 5-једнодневна екскурзија ученика 5. разреда ОРН 63516000- услуге организације путовања

Партија 6- дводневна екскурзија ученика 6. разреда ОРН 63516000- услуге организације путовања

Партија 7- дводневна екскурзија ученика 7. разреда ОРН 63516000- услуге организације путовања

Партија 8-тродневна екскурзија ученика 8. разреда _ ОРН 63516000- услуге организације путовања:

Партија 9-Настава у природи ученика од 1. до 4. разреда -7 пуних пансиона ОРН 63516000- услуге организације путовања:

2. Процењена вредност јавне набавке

Процењена вредност јавне набавке износи укупно -4.142.382,00 дин. без ПДВ-а.

Процењена вредност за Партију 1 износи (101.354,00) динара без ПДВ-а.

Процењена вредност за Партију 2 износи (100.750,00)динара без ПДВ-а.

Процењена вредност за Партију 3 износи (118.708,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност за Партију 4 износи (129.044,00)динара без ПДВ-а.

Процењена вредност за Партију 5 износи (122.717,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност за Партију 6 износи (347.817,00) динара без ПДВ-а.

Процењена вредност за Партију 7 износи (330.200,00) динара без ПДВ-а.

Процењена вредност за Партију 8 износи (653.333,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност за Партију 9 износи (2.238.459,00) динара без ПДВ-а.

3. Основни подаци о понуђачима

 

У поступку је учествовало (8) понуђача:

 

1. Спорт Трим Травел“, Београд-Палилула, Рузвелтова 1, Матични број: 62578629, ПИБ: 107208269

2. Друштво за туризам, угоститељство и трговину“ Балканик експорт-импорт“ доо Ваљево, скраћено пословно име ДТУT Балканик експорт-импорт доо Ваљево, Синђелићева 24, Матични број: 07969813, ПИБ: 101492932

3. ''Одисеј 1995“ доо за туризам, трговину и производњу Нова Пазова, скраћено пословно име Одисеј 1995 доо Нова Пазова, Краља Петра Првог Карађорђевића 45 Нова Пазова, матични број: 08718741, ПИБ: 100532780

4. „Агапе травел“ доо предузеће за саобраћај и туризам Београд-Нови Београд, пословно име„Агапе травел“ доо, Булевар Зорана Ђинђића 101, Београд, Нови Београд,  матични број:21102628   ПИБ: 108967433

5.Корал- турс“друштво са ограниченом одговорношћу за туризам,трговину и услуге Рума, Боре Гавриловића 22, матични број: 08663238, ПИБ:101913424

6. „Мондо травел“ предузеће  за пружање туристичких услуга доо Београд- Земун , Стевана Марковића 8 /204, Београд-Земун, Матични број: 17563858, ПИБ: 103426460

7. Ловћен“ д.о.о., Партизанска 13, Нова Пазова,  Матични број: 08787298 ПИБ: 102881572

8. „Алко'' друштво са ограниченом одговорношћу Инђија,Скраћено пословно име: „Алко“ д.о.о., Инђија, Милана Илића 52, Инђија, Матични број: 08225672,        ПИБ: 101799951

 

4. Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда – 8

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

1.Понуда понуђача Друштво за туризам, угоститељство и трговину“ Балканик експорт-импорт“ доо Ваљево, скраћено пословно име ДТУT Балканик експорт-импорт доо Ваљево, Синђелићева 24, заведена под бројем 1/1-07 одбијена је због:

-   Код партија 1.,2,3,4,5,7,8,и 9_ за које је конкурисао наведени Понуђач , цене аранжмана су у супротности са чланом  35. Закона о Пдв-у / Службени гл. РС 84/08, 86/04 , исправка 61/05,61/07, 93/12,108/136,68/14 и други закони 142/14 , 83/15 /

Партија 1. Цена  без ПДВ  1.596,65 дин, са ПДВ  1.845,00 дин,

Партија 2. Цена  без ПДВ  1.781,66дин, са ПДВ 2.035,00 дин,

Партија 3. Цена  без ПДВ 1.685,82дин, са ПДВ 1.940,00 дин.,

Партија 4. Цена  без ПДВ 1.807,48дин, са ПДВ 2.090,00 дин.,

Партија 5. Цена  без ПДВ  1.838,31дин,    са ПДВ 2.135,00 дин.,

Партија 7. Цена  без ПДВ 5.310,73дин, са ПДВ 6.140,00 дин,

Партија 8. Цена  без ПДВ 7.894,02 дин., са ПДВ 9.140,00  дин,

Партија 9. Цена  без ПДВ   13.570,52дин, са ПДВ 15.745,00 дин.

 

2.Понуда Понуђача „Корал- турс“друштво са ограниченом одговорношћу за туризам,трговину и услуге Рума, Боре Гавриловића 22, заведена под бројем 1/1-010 одбијена је због::

Код партије 2.Понуђач  се није придржавао  понуде у смислу -дестинације и садржаји-, јер нису обухватили у понуди и  радионичарски  рад са децом

Партија 2. Цена    2.200,00дин .

-Партија 3.Понуђач није придржавао  понуде у смислу -дестинације и садржаји-(понуђач ставио Бању Кобвиљачу и Лозницу коју  Наручилац није тражио)

Партија 3. Цена    1.900,00  дин

-Партија 4. Понуђач  се није придржавао  дестинације и садржаја партије Буковичке бања-коју наручилац није тражио),

Партија 4. Цена   2.050,00 дин,

Партија 6. Понуђач  није навео ручак који је тражен за учемнике који  улаѕи у цену екскурзије

Партија 6. Цена 5.600,00 дин.

 

Партија 1 цена- 1.900,00 дин.

Партија 5.цена- 2.300,00 дин.

 

Понуђач је исказао јединствену цену из које се не види да ли је са или без ПДВ-а, па се не може упоређивати са осталим понуђачима

3.Понуда . „Агапе травел“ доо предузеће за саобраћај и туризам Београд-Нови Београд, пословно име„Агапе травел“ доо, Булевар Зорана Ђинђића 101, Београд 1/1-09 одбијена је због:

Код партије 2.Понуђач  се није придржавао  понуде у смислу -дестинације и садржаји-, јер нису обухватили у понуди и  радионичарски  рад са децом

Партија 2. Цена  без ПДВ 2.035,00дин са ПДВ 2.035,00дин

 

4. Понуда понуђача ''Ловћен“ д.о.о., Партизанска 13, Нова Пазова ,заведена под бројем 1/1-012 одбијена је због:

 

У партији 4. нуди Аранђеловац, Буковичка бању, што није тражено  код   дестинација и садржаја партије

Партија 4. Цена  без ПДВ  : 2.090,00 дин са ПДВ : 2.090,00 дин.

5. Понуда понуђача „Алко друштво са ограниченом одговорношћу Инђија,Скраћено пословно име: „Алко“ д.о.о., Инђија, Милана Илића 52, Инђија, заведена под бројем 1/1-013 одбијена је због:

Партија 7- Понуђач се није  се придржавао  дестинације и садржаја из понуде, јер  није навео Бранковину која стоји у понуди,

старост аутобуса која је по Понуди тражена до 5 год, а у уговор о тех. Сардњи пише да су аутобси произведени 2005 и 2009, цена, аранжмана су у супротности са чланом  35. Закона о Пдв-у / Службени гл. РС 84/08, 86/04 , исправка 61/05,61/07, 93/12,108/136,68/14 и други закони 142/14 , 83/15 /

Партија 7. Цена  без ПДВ  4.225,00 дин са ПДВ 5.070,00

 

____________________________________________________________________

5. Критеријум за оцењивање понуде

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је економски најповољнија понуда.

5.1. Начин примене методологије доделе пондера

Елементи критеријумана основу којих наручилац бира најповољнију понуду су:

Р. бр.

ОПИС

Број пондера

1.

Цена

70

2.

Број гратиса за ученике

20

3.

Услови плаћања

5

4.

Референтна листа

5

УКУПНО

100

Елементи критеријума, односно начин на основу се додељује уговор у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера:

Уколико две или више понуда имају  исте елементе и број пондера као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који даје већи број гратиса.

Комисија је применила методологију доделе пондера на следећи начин:

1. Цена

Максималан износ овог критеријума износи 70 пондера.

Максималан износ добија понуђач који понуди најнижу цену.

Остали понуђачи се рангирају по формули:

ЦП=70*(ЦПмин/ЦПх), где су:

ЦП – број добијених пондера

ЦПмин – најнижа понуђена цена

ЦПх – цена из понуде која се бодује

2)    Број гратиса за ученике- максимално  20 пондера

Максималан износ овог критеријума износи 20 пондера.Број пондера израчунава се на следећи начин

- До закључно 15 плативих ученика 1 гратис ученик -20 пондера

- На 16-20 плативих ученика 1 гратис ученик -10 пондера

- Преко 20 плативих ученика 1 гратис ученик- 5 пондера

1) услови плаћања- максимално 5 пондера

Максималан износ овог критеријума износи 5 пондера. Број пондера израчунава се на следећи начин:

а) код ексурзија:

- 6 рата.....................5 пондера

- 5 рата......................4 пондера

- 4 рата......................3 пондера

- 3 рате......................2 пондера

- 2 рате......................1 пондер

б) код наставе у природи

-8  рата..................  5 пондера

-7  рата ..............     4 пондера

-6 рата..................   3 пондера

-5 рата.................   .2 пондера

-4 рате.................    1 пондер

2. Референтна листа:

Максималан износ овог критеријума износи 5 пондера.

Списак реализованих екскурзија, наставе у природи и излета у земљи за последње три школске године (2013/2014., 2014/2015. и 2015/2016.).) у виду изјаве под пуном  материјалном и кривичном одговорношћу. –Разрада бодовања РЕФЕРЕНЦИ:

Максималан износ овог критеријума износи 5 пондера.

Број остварених уговора са основним и средњим шкoлама и предшколским установама за протекле три школске године (2013/2014., 2014/2015. и 2015/2016.)- максимум 5 пондера, и то:

Од 45 уговора и више: 5 пондера

Од 40 до 44 уговора: 4 пондера

Од 30 до 39 уговора: 3 пондера

Од 20 до 29 уговора: 2 пондера

Од 10 до 19 уговора: 1 пондера

Укупна вредност пондера добија се збиром свих појединачних пондера:

БП = ЦП + РЛ+УП+ГУ

Као што је у конкурсној документацији наведено, вредновање критеријума  понуђена цена" биће извршено на понуђену цену без ПДВ-а. То значи, да ће се  додељивање пондера по  критеријуму  " понуђена цена" стриктно примењивати на цену без ПДВ-а. У складу са тим, они понуђачи, који су у систему ПДВ-а, попуњавају одвојене рубрике за цену, без пдв-а и са пдв-ом, управо из разлога да наручилац не би вршио обрачуне и евентуално погрешио. Понуђачи који нису у ПДВ, такође попуњавају рубрику цена без ПДВ-а, с тим што ће њихова цена у обе рубрике бити једнака ( или ће у рубрику за ПДВ уписати речи „ понуђач није у систему ПДВ-а“ ). На тај начин су сви понуђачи равноправни.

Сходно члану 12. став 1. ЗЈН  Наручилац је дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима , те како би све понуде биле  међусобно упоредиве  наручилац ће применити критеријум рангирањем за исказану цену без ПДВ-а.

Раздвајање јавне набавке по партијама, учињено је с обзиром на различите услуге, које обухватају поједни делови јавне набавке. Како се партије разликују  по врсти услуга и ценама, потребно је да се попуни и овери онолико модела уговора, за колико се партија конкурише.

6.Подаци о понудама које комисија оцењује као прихватљиве понуде,

налазе се у табелама како следи према партијама, на основу којих је сачињена:

 

7. Ранг листа понуђача

Ранг листа понуђача чије су понуде прихватљиве на основу броја пондера за сваки одређени елемент критеријума:

 

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

Партија 1. (први разред), Учесници - понуђачи:

П о н у ђ а ч

Цена

Гратиси

За ученике

Услови плаћања-рате

Референтна листа

Свега пондера

Избор

1''АГАПЕ ТРАВЕЛ'' доо Београд-Нови Београд

70

20

4

0

94

1.

1.500,00 дин.

1+1 на 10 плат.уч

8 рата

1 реф.

2. ''ЛОВЋЕН доо,Нова Пазова

58,66

13,33

3

5

79,99

2.

1.790,00 дин.

1+1 на 15 плат.уч. плат.уч

6 рата

245 реф.

 

3.''Одисеј 1995'' доо Нова Пазова.

55,56

13,33

5

2

75,89

3.

1.890,00 дин.

1+1 на 15 плат.

10

109 реф.

 

Партија 2. ( други разред), Учесници - понуђачи:

П о н у ђ а ч

Цена

Гратиси

За ученике

Услови плаћања-рате

Референтна листа

Свега пондера

Избор

2. ''ЛОВЋЕН доо,Нова Пазова

60,88

13,33

3

5

82,21

1.

2.340,00 дин.

1+1 на 15 плат.уч

6 рата

245 реф.

 

 

Партија 3. ( трећи разред), Учесници - понуђачи

П о н у ђ а ч

Цена

Гратиси

За ученике

Услови плаћања-рате

Референтна листа

Свега пондера

Избор

1''АГАПЕ ТРАВЕЛ'' доо Београд-Нови Београд

70

20

4

0

94

1.

1.740,00 ДИН.

1+1 на 10 плат.уч

8 рата

1 реф.

2. ''ЛОВЋЕН доо,Нова Пазова

62,21

13,33

3

5

83,54

2.

1.990,00 дин.

1+1 на 15 плат.уч

6 рата

245 реф.

 

Партија 4. ( четврти разред), Учесници - понуђачи

П о н у ђ а ч

Цена

Гратиси

За ученике

Услови плаћања-рате

Референтна листа

Свега пондера

Избор

1''АГАПЕ ТРАВЕЛ'' доо Београд-Нови Београд

70

20

4

0

94

1.

1.950,00 ДИН.

1+1 на 10 плат.уч

8 рата

1 реф.

2. ''СПОРТ ТРИМ ТРАВЕЛ'' доо Београд

62,33

13,33

3

2

80,66

2.

2.190,00 дин.

1+1 на 15 плат.уч. + близ.

6 рата

126 реф.

 

 

 

Партија 5. (пети разред), Учесници - понуђачи

П о н у ђ а ч

Цена

Гратиси

За ученике

Услови плаћања-рате

Референтна листа

Свега пондера

Избор

1''АГАПЕ ТРАВЕЛ'' доо Београд-Нови Београд

70

20

4

0

94

1.

1.800,00 дин

1+1 на 10 плат.уч.

8 рата

1 реф.

2.''Одисеј 1995'' доо Нова Пазова.

63,32

13,33

5

2

83,65

2.

1.990,00 дин

1+1 на 15 плат.уч.

10 рата

109 реф.

 

3. ''ЛОВЋЕН'' доо,Нова Пазова

52,94

13,33

3

5

74,27

3.

2.348,00 дин.

1+1 на 15 плат. Уч.

6 рата

245 реф.

 

 

 

Партија 6. (шести разред), Учесници - понуђачи

П о н у ђ а ч

Цена

Гратиси

За ученике

Услови плаћања-рате

Референтна листа

Свега пондера

Избор

1''АГАПЕ  ТРАВЕЛ'' доо Београд-Нови Београд

70

20

4

0

94

1.

4.700,00 ДИН.

1+1 НА 15 ПЛАТ.УЧ.

8 рата

1 реф.

2. ''ЛОВЋЕН доо,Нова Пазова

56,05

20

3

5

84,05

2.

5.870,00 дин.

1+1 на 15 плат.уч.

6 рата

245 реф.

 

3.''Одисеј 1995'' доо Нова Пазова.

54,92

20

5

2

81,92

3.

5.999,00 дин.

1+1 на 15 плат.уч

10 рата

109 реф.

 

 

 

 

Партија 7. (седми разред), Учесници – понуђачи

П о н у ђ а ч

Цена

Гратиси

За ученике

Услови плаћања-рате

Референтна листа

Свега пондера

Избор

1. ''ЛОВЋЕН доо,Нова Пазова

59,20

20

3

5

87,20

1.

5.995,00 дин.

1+1 на 15 плат.уч

6 рата

245 реф

 

2.''Одисеј 1995'' доо Нова Пазова.

53,85

20

5

2

80,85

2.

6.590,00 дин.

1+1 на 15 плат.уч

10 рата

109 реф.

 

3.''АГАПЕ ТРАВЕЛ'' доо Београд-Нови Београд

55,45

20

4

0

79,45

3.

6.400,00 ДИН.

1+1 на 20 плат. Уч.

8 рата

1 реф.

 

 

 

 

Партија 8. (осми разред), Учесници – понуђачи

П о н у ђ а ч

Цена

Гратиси

За ученике

Услови плаћања-рате

Референтна листа

Свега пондера

Избор

1.Ловћен''доо, Нова Пазова.

68,41

20

3

5

96,41

1.

9.150,00 дин.

1+1 на 15 плат.уч

6 рата

245 реф

 

2.''АГАПЕ ТРАВЕЛ'' доо Београд-Нови Београд

70

15

4

0

89,00

2.

8.942,00 ДИН.

1+1 на 20 плат.уч

8 рата

1 реф.

 

 

 

Партија 9. (настава у природи 1-4 р.), Учесници – понуђачи

П о н у ђ а ч

Цена

Гратиси

За ученике

Услови плаћања-рате

Референтна листа

Свега пондера

Избор

1''АГАПЕ ТРАВЕЛ'' доо Београд-Нови Београд

70

20

5

0

95,00

1.

13.393,00 дин.

1+1 на 10 плат.уч

8 рата

1 реф.

 

2.''Мондо'' доо Земун

65,20

13,33

5

1

84,53

2.

14.380,00 дин.

1+1 на 15,  плат.уч, 50%

8 рата

47 реф.

 

3.''Одисеј 1995'' доо Нова Пазова.

62,54

13,33

5

2

84,87

3.

14.990,00 дин.

1+1 на 15 плат.уч

10 рата

109 реф.

 

4.Ловћен''доо, Нова Пазова.

59,19

13,33

5

5

82,52

4.

15.840,00 дин.

1+1 на 15 плат.уч

8 рата

245

 

5.Спорт трим травел''доо,  Београд

67,21

13,33

5

2

81,54

5.

13.950,00 дин.

1+1 на 15 плат.уч + близ.

10 рата

126 реф.

 

 

 

8. Састав комисије која је спровела поступак стручне оцене понуда:

1) Рада Стојсављевић,-члан, дипл. правник;

2) Јелена Радић-  члан ,проф.математике,

3) Караћ Тамара- члан, представник Савета родитеља, дипл.економиста

4) Радмила Чобановић, члан, проф.разредне наставе,

5) Миља Ћојановић, члан,шеф рачуноводства, дипл.економиста

Наручилац је прихватио предлог комисије за јавне набавке, и донео Одлуку о додели уговора како је одлучено  у диспозитиву

Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права наручиоцу, а копију истовремено доставља Републичкој комисији, у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

 

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Вд  директора-а

 

Миленко Стојановић

Последње ажурирано петак, 02 септембар 2016 11:21
 

Еко-блог Пинки

Часопис Ђачки свет

Календар

Јул 2020
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Бројач посета

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДанас1167
mod_vvisit_counterЈуче2726
mod_vvisit_counterОве недеље6625
mod_vvisit_counterПрошле недеље19008
mod_vvisit_counterОвог месеца20485
mod_vvisit_counterПрошлог месеца84114
mod_vvisit_counterУкупно5371311

На мрежи: 37
Ваш ИП: 3.235.238.217
,
Сада је: јул 08, 2020
Visitors Counter

Средње школе
Joomla!. XHTML and CSS.

Sajt izradio tim skolarac.net